За никого не е тайна, че европейската статистика показва значителни различия в пенсиите на континента. Пенсиите, в преобладаващата си част, представляват основния източник на доходи за европейците на възраст над 65 години. По-малко от половината потребители в ЕС обаче са уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през този период от живота си. В няколко държави това ниво на доверие пада до 30% или дори по-малко. Това поражда опасения относно адекватността на пенсиите.

Според данните на европейската статистика Eurostat пенсиите за старост в Европа варират значително, както в номинално изражение, така и в стандартите на покупателната способност (PPS). Euronews Business преобразува годишните пенсионни доходи в месечни суми, като ги разделя на 12 месеца.

Какъв е резултатът?

През 2021 г. средният брутен месечен разход за пенсия за старост на пенсионер в рамките на ЕС варира - 2575 евро в Люксембург до 226 евро в България, като средната стойност за ЕС е 1224 евро.

Страната ни е с най-ниската стойност сред държавите в ЕС. От включените в проучването европейски страни само една от тях е с по-ниска стойност в това отношение и тя също е на Балканския полуостров. Това е Албания, където това число е 131 евро.

Исландия отчита най-високата средна стойност от 2762 евро сред държавите в Европа.

Италия отчита най-високата пенсия от 1561 евро, а Франция, Испания и Германия имат почти идентични - около 1450 евро.

Като се очаква Балканските страни са с най-ниски пенсии. Последните седем държави в класацията са от Балканите.

Средният разход за пенсии в Люксембург е близо 11 пъти по-висок от този в България. Дори ако изключим Люксембург, средната стойност за ЕС остава почти шест пъти по-висока от отчетената в България.

Разликите в пенсиите намаляват едва когато се сравянт по показателя стандарт на покупателната способност (PPS). Така се коригират разликите в ценовите нива между страните, различията значително намаляват.

При показателя PPS средната пенсия за старост в ЕС варира от 437 в България до 1681 в Люксембург. Един пенсионер в Люксембург е получавал брутна пенсия близо четири пъти по-висока от тази в България.

Междувременно едва 42% от потребителите в ЕС се чувстват уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през пенсионния си период. Това показа проучването на Евробарометър от 2023 г. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Откриват се сериозни различия между страните, като Люксембург (61%), Холандия (59%) и Дания (58%) се хвалят с най-високо доверие. Най-ниски нива на доверие се наблюдават в Латвия (23%), Словения (27%) и Полша (28%). В България този процент е 36%, от които 7% са "много сигурни" и 27% изпитват "известна сигурност".