Дружеството Агрия Груп Холдинг АД е реализирало печалба за 2014г., в размер на 9 884 хил. лв. Печалбата е максимална за историята и се дължи основно на получените през четвъртото тримесечие приходи от дивиденти от дъщерните дружества в размер на 10 млн. лв.

Общите приходи в края на 2014г. са 11 673 хил. лв., което е с 748.95 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 45.21 % спрямо предходния период до 1 789 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 612 хил.лв. и представляват 5.24% от общите приходи. Спрямо 2013 година те се увеличават с 16.57 %.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва печалба на акция в размер на 1.45лв.
Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2014г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 39949 хил. лв. , като спрямо 2013г. се е увеличил с 32.88 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2014г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 593402 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 928 бр. )
Минимална цена: ( 4.860 лв. )
Максимална цена: ( 9.499 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 7.560 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.

Към края на 2014 г. компанията, чрез дъщерните си дружества обработва около 180 хил. декара земеделска замя, включително 53 хил. декара собствена.

Агрия груп холдинг притежава складови бази за зърно с общ капацитет 160 хил. тона. Чрез дъщерното си дружество Кристера, Попово притежава мелничен комбинат с 30 хил. т. годишен капацитет и принадлежаща към него база за 60 хил. т. Компанията притежава и силозно стопанство с общ капацитет 65 хил. тона зърно, находящо се в гр. Девня.

Основните цели на инвестиционната програма за 2015 г. са увеличаване на обема на силозните стопанства в гр. Девня и гр. Попово, като това ще доведе и до засилване експортната ориентация на холдинга, увеличаване обема на реализираните експортни сделки, а от там и постигане на по-добри финансови резултати.

За 2015 г., холдингът планира инвестиции в размер на 2.2 млн. евро в направление обработваща и прибираща земеделска техника, както и 1.5 млн. евро за реконструкция и модернизация на съществуващите складови стопанства.