Акциите от увеличението на капитала на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД (7TH), излизат за търговия на Българска фондова борса от 01.06.2015 г., става ясно от решение на СД на БФБ. Те ще съргуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard".

Размерът на емисията на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД /7TH/ преди увеличението е 43 500 000 лв., рзпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лев всяка. ISIN кодът на емисията е BG1100008074.

Размерът на увеличението е 6 100 000 лв. Така след увеличението, броят акции на емисията е 49 600 000 лв. броя. Акциите са обикновени поименни, безналични с право на глас.