Българската компания „ВЕЦ Своге" ООД, която изпълнява и експлоатира проекта Каскада Среден Искър за изграждането на 9 малки руслови ВЕЦ, стана единствената в България и втора в света компания с проект, одобрен от Мрежовата конвенция на ООН за климатичните промени (UNFCCC).

Проектът Каскада Среден Искър предвижда изграждането на девет малки ВЕЦ  с обща мощност от 25,7 MW по поречието на река Искър на около 40км северно от град София.

Целта е да генерира единици редуцирани емисии в размер на 74 196 тона въглероден диоксид годишно чрез замяната на електричеството, генерирано от изкопаеми горива, с електроенергия, произведена от водно енергийни източници - възобновяем енергиен източник, който не отделя парникови газове.

На 18 септември 2007г. бе подписан договор между „ВЕЦ Своге" ООД и Европейската банка за възстановяване и развитие за изкупуването на въглеродни кредити от проекта Каскада Среден Искър чрез Холандския фонд за сътрудничество.

Въглеродните кредити се създават, когато проект намали или избегне отделянето на парникови газове в сравнение с количеството, което би било отделено без неговото въвеждане.

Протоколът от Киото урежда създаването на пазар, на който правителства и частни компании, намалили нивата на парникови газове, могат да отстъпят или продадат създадените въглеродни кредити.

Проектът е включен в системата на UNFCCC след дълъг период на одобрение и изискване на множество документи за изпълнението и екологичната оценка, които често водят до отпадане на други проекти-кандидати за мрежата.

Каскада Среден Искър е вторият проект в света, включен в Проекта за съвместно изпълнение, който се разработва от UNFCCC като метод за увеличаване на прозрачността на процедурите и по-добър достъп до информация за съвместните инициативи по Протокола от Киото.

Деветте ВЕЦ от каскадата ще бъдат построени, притежавани и експлоатирани от ВЕЦ „Своге" ООД - дружество, притежавано съвместно от „Петролвила България" (90%), част от италианската група Petrolvilla&Bortolotti S.p.A. (италиански доставчик на електроенергия и сродни услуги), и община Своге (10%). В момента се реализира първият етап от проекта - изграждането на ВЕЦ-ове "Лакатник" и "Свражен".

Изградената вече МВЕЦ „Лакатник" е първата и уникална по рода си централа от руслов тип на Балканския полуостров. Тя бе пусната в експлоатация на 10 май 2008г. и през месец юни произведе първия милион киловата електроенергия. Проектът трябва да бъде реализиран до 2011 г.