Акционерите на Български фонд за дялово инвестиране АД ще гласуват пак промени в ръководството и адреса на дружеството, след като Търговският регистър отказа да впише промените, приети от извънредно общо събрание от 24.09.2012 год.

Новото извънредно общо събрание на акционерите е насрочено за  26.11.2012г. от 10:00 часа в София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Янко Забунов“ No 1, ет. 6, ап. 10, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството;

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;

3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление.
Проект за решение: Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите,няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставя гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството.
Проект за решение: Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на Медицински център „Младост Варна“, ет.7.

5. Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет. Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.

При липса на кворум общото събрание следва да се проведе на 11.12.2012 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.