”Български пощи” ЕАД за пръв път издаде обезпечена облигационна емисия. Номиналната й стойност е 15 млн. евро, а срокът - 5 години с двегодишен гратисен период. Годишната лихва е базирана на тримесечен EURIBOR + 3,63%. Водещ мениджър по сделката, след спечелен конкурс, е Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Целта на емисията е преструктуриране на задължения по банкови кредити и договори за лизинг. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане, а облигационери са големи институционални инвеститори. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса – София АД.

”Български пощи” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. Основната му дейност включва изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на пощенски услуги; парично-преводна и разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа под контрола на Министерството на финансите; разпространение на печатни издания и др. Компанията извършва своята дейност чрез 23 териториални поделения, 1 регионално управление и 1 специализирано поделение (“Българска филателия и нумизматика”). Притежава разрешение за извършване на дейност като митнически агент, има лиценз за оператор на наземна дейност - обработка на товари и поща за територията на Република България.

Райфайзенбанк (България) ЕАД, от своя страна, заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като миналата година пое и пласира 4 облигационни емисии за над 92 милиона лева, което съответства на 35% пазарен дял. Успешното пласиране на облигационната емисия на ”Български пощи” ЕАД за пореден път затвърди ролята на Райфайзенбанк (България) ЕАД на пазара на дългови ценни книжа и един от основните участници на българския капиталов пазар.