Българската народна банка проведе аукцион за продажба на тримесечни (91-дневни) безлихвени безналични държавни ценни книжа с падеж 13.12.2006 г., съобщи пресцентърът на БНБ.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни бонове в размер на 15 000 000 лв. номинална стойност.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 32 525 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 600 000 лв.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.16 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 15 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 600 000 лв.

Минималната цена на 100 лв. номинал на одобрените поръчки достигна 99.21 лв. с доходност до падежа от 0.80% и годишна доходност в размер на 3.15%.

Максималната цена се установи на нивото от 99.30 лв. при доходност до падежа 0.70% и годишна такава в размер на 2.79%.

В аукциона участваха 18 бр. първични дилъри на ДЦК.