На свое заседание от 23 януари 2008 г. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от "Спарки Елтос" АД, гр. Ловеч. Емисията е в размер на 2 735 320 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 000 000 лева на 16 735 320 лева.