През последните години конкурентоспособността на Русия отстъпва на Бразилия, Китай и Индия, но при предприемането на определени мерки страната може да се развива така бързо, както другите от БРИКС. Този извод се съдържа в частта за Руската федерация от  разпространения днес доклад на Световния икономически форум „ Глобалната конкурентоспособност  2010 - 2011".

Както отбелязват изследователите: „поради недостатъците на националния бизнес климат производителността в страната е стагнирала" и „Русия не съумява да капитализира свои ключови предимства по отношение образование и квалификация на работна сила, природни ресурси, географско положение, наред с такъв важен фактор като големият  размер на пазара".

В доклада се подчертава, че за повишаването на производителността на Русия е необходимо да реши пет основни проблема:

*да развие по-добре институционалната среда и да гарантира върховенство на закона;

*да повиши качеството на образованието;

*да осигури конкуренция и да съдейства на предприемачеството;

*да повиши устойчивостта на финансовите пазари и да облекчи достъпа на бизнеса до финансиране;

*да намали зависимостта на икономиката от природните ресурси.

Специално внимание в изследването е отделено на иновационния процес. Препоръчва се комплексен подход в тази политика, като се съчетават мерки позволяващи бързи резултати с програми имащи дългосрочна насоченост.

За оценка на конкурентоспособността на страната е използван Индексът на глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум, включващ оценка по 12 критерия. В основата на ежегодните изследвания на анализаторите, съвместно с водещи институти, обработват освен общодостъпните данни и 13,5 хиляди анкети с ръководители на компании в 139 страни.