Върху терен от 488 кв. м в Аспаруховия парк, предназначен за зелени площи, ще бъде изградена кула за управление на корабния трафик във Варненския залив. Правителството одобри промяната в предназначението на имота, стопанисван от Изпълнителна агенция „Морска администрация".

Изграждането на кула за наблюдение на корабния трафик и на котвените стоянки е необходимо за осигуряване на безопасността и реда в критичните за корабоплаване участъци.

То се осигурява от трафик-център Варна, чието преоборудване е наложително, за да може морската ни администрация да изпълнява изискванията на редица международни актове, по които сме страна. Нови са изискванията и по отношение на архитектурата и конструкцията на сградите на кулите за управление на трафика.

Проектът за изграждане на нова кула за управление на трафика се подкрепя от Общинския съвет на Варна и от областния управител.

Проведено е обществено обсъждане, на което е изразено положително отношение към проекта и възможността бъдещата кула да се превърне в един от символите в района и града.