Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров изпрати в Главната прокуратура седемте доклада от проверка за цялостната дейност в ТЕЦ „Марица изток 2" за периода 2005-2007 г. с молба да се установи дали има данни за престъпни нарушения.

Проверката е извършена от дирекция „Главен инспекторат" на Министерския съвет от февруари 2008 г. до сега.

Констатирани са нарушения. В резултат на проверката инспекторите са предложили 20 мерки за отстраняване им. Извършени са и кадрови и организационни промени.

Проверките доведоха до закриването на клон "Ремонти", инвентаризация на наличностите в Складовото стопанство  и данъчна ревизия. Засилен е контролът по изпълнението на клаузите на Споразумението за изкупуване на електроенергия и предстои наемане на независима лаборатория за входящ контрол на качеството на въглищата.

В ход е актуализация на бизнес програмата в частта за ремонтни и рехабилитационни дейности. Утвърден е нов регламент за движение и управление на отпадъците и е сключен нов договор за непрекъсната физическа охрана на централата.

По повод констатациите в докладите, министър Димитров се обърна към НАП и ДАНС с молба за допълнителни проверки в дружеството и неговите търговски партньори.

ТЕЦ „Марица Изток 2" е Еднолично Акционерно Дружество /ЕАД/ със 100 % държавно участие и с предмет на дейност производство на електрическа енергия, както и строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката.