Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2008 г., съобщи правителствения пресцентър. 

Ранното й откриване ще улесни изготвянето на добре балансирана средносрочна фискална рамка, гарантираща устойчивост, стабилност и ефективно разпределение на ресурсите в процеса на бюджетиране, съобразен с управленската програма на правителството и Конвергентната програма до 2009 г.

Изготвянето на проектобюджета за следващата година ще премине през 4 етапа.

Първият включва привеждане на програмните формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без общините, в съответствие със законите за държавния бюджет за 2006 г. и 2007 г., и с утвърдените от Министерския съвет разходни тавани за периода 2007-2009 г.

Вторият етап включва вземане на решения от правителството, на много по-ранен етап, за средносрочната фискална рамка, за основните допускания и за инструментите на политиките в тригодишен план.

Третият етап е определянето на устойчиви разходни тавани, а четвъртият е разработването на законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. на база приетите в предходните етапи на процедурата решения и актуализиране на разходните тавани за периода 2008-2010 г. в съответствие с провежданите политики и при значителни изменения в макроикономическите прогнози с есенната прогноза на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози.