Стопанската конюнктура в страната през септември 2008 г. остава благоприятна, според НСИ. Общият показател на бизнес климата запазва равнището си от предходния месец и продължава да е над дългосрочната си средна (със 17.4 пункта).

Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през септември се покачва с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец. Това повишение е в резултат на по-високите очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца.

Оценките за нивото на поръчките от чужбина са понижени, което е съпроводено и с оценки за задържане на равнището на настоящата производствена активност.

Основни причини, затрудняващи дейността в отрасъла, остават недостатъчното търсене от страната, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като през септември се засилва и негативното влияние на фактора "конкурентен внос".

Относно продажните цени в промишлеността след благоприятните изменения през август, когато балансът на мненията падна с 14.1 пункта, през септември той отново възвръща 7.9 пункта от стойността си.

Строителство
През септември 2008 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" е с 4.9 пункта под равнището си от август. Това понижение се дължи на изместване към по-умерени очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което може да се обясни и с действието на сезонния фактор в отрасъла.

Във връзка с това, е отчетено и понижаване на балансовия показател за строителната активност през следващите три месеца с 9.1 пункта. По мнение на ръководителите на строителни предприятия осигуреността на производството с поръчки през септември се е подобрила и броят на клиентите със закъснели плащания е намалял.

Дейността в отрасъла се затруднява предимно от конкуренцията в бранша, финансовите проблеми, недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда.

През септември 63.1% от строителните предприемачи предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца, а 35.9% смятат да ги увеличат. Месец назад, очакващите увеличение на цените бяха 46.3%.

Търговия на дребно
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" през септември се понижава с 3.1 пункта спрямо август. По данни от бизнес анкетата обемът на продажбите през последните три месеца се е увеличил, като прогнозите през септември за следващите три месеца на 56.6% от мениджърите са той да остане същият, а на 39.1% - да се увеличи.

По отношение на факторите, затрудняващи търговията на дребно, по-малко предприятия са посочили, че имат проблеми, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията, но в сравнение с август затрудненията с недостатъчното търсене се увеличават.

Относно продажните цени в търговията на дребно очакванията на 39.6% от предприемачите са те да се увеличат през следващите три месеца. Месец назад този дял беше 45.6%, т.е. има изменение в баланса на очакванията за продажните цени.

Услуги
През септември съставният показател се покачил с 3.0 пункта в сравнение с август. Анкетата регистрира, че настоящото търсене на услуги в сектора се повишава, а очакванията за следващите три месеца са то да се задържи на същото равнище (според 55.7% от мениджърите) или да се увеличи (според 37.2%).

Има известно изместване към по-умерените очаквания, поради което балансът на мненията за очакваното търсене на услуги пада със 7.8 пункта.

Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, който е посочен от 58.3% от предприемачите.

Повечето от мениджърите (68.4%) предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца, а 21.8% от тях очакват намаление.