Главна инспекция по труда е регистрирала общо 170 600 нарушения от страна на работодателите от началото на януари до края на септември 2015 г. От структурата отчитат, че за първи път от 2010 г. по-голямата част от тях са свързани с неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за разлика от тези.

В същото време тези, които се отнасят до възникване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения са с 600 по-малко за разлика от първите девет месеца на 2014 г.

Проверките на експертите е показала, че за разглеждания период 1840 души са били наети без трудов договор. Освен това в резултат на инспекциите 459 обекта и машини са били спрени, тъй като са създавали опасност за здравето на работещите. Заедно с това 111 души са били отстранени от работа, заради липсата на необходимата квалификация.