Родна Земя Холдинг АД свиква общо събрание на акционерите на 01.03. 2012 год. от 15.00 ч. в гр. Добрич, бул. Трети март 47.

На събранието предстои да бъде гласувана промяна в седалището и адреса на управление от: гр. Добрич, бул. Трети март 47, на: гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 10

Планира се и да бъдат приети промени в устава на дружеството.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.03. 2012 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.02.2012 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.02.2012 год.