Комитетът на министрите на Съвета на Европа заявява своята подкрепа за редакционна независимост и институционална самостоятелност на обществените медии и призова страните-членки да спазват гаранциите за независимост на общественото радиотелевизионно разпръскване.

Всяка медия трябва да приеме кодекс за професионална етика или вътрешни правила за работа.

Това виждане е изразено в Декларация за гаранциите за независимост на обществените медии в страните-членки на Съвета на Европа и приложение към нея, което беше прието от европейските министри.

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения като координатор на междуправителствените дейности на Съвета на Европа в областта на медиите и новите комуникационни услуги има ангажимент да предостави документа на заинтересованите институции - обществените оператори, Комисията по гражданско общество и медии на Народното събрание и Съвета за електронни меди.

Насоки към държавите-членки анализират областите, в които националната аудиовизуална или медийна политика, както и правната, институционалната или финансовата рамка на общественото радиотелевизионно разпръскване се налага да бъдат преразгледани и коригирани с цел по-тясното им сближаване със стандартите на Съвета на Европа.