Дружеството Спарки Елтос АД е реализирало загуба за първите три месеца на годината, в размер на 2 453 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 7 078 хил. лв., което е с 18.57 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 9.96 % спрямо предходния период до 9 531 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2015г. са в размер на 7 053 хил.лв. и представляват 99.65 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2014 година те намаляват с 18.16 %.

Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2015г.

Собственият капитал на дружеството в края на първото тримесечие на 2015г. е 49 470 хил. лв.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през първите три месеца на 2015г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 98142 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 94 бр. )
Минимална цена: ( 0.737 лв. )
Максимална цена: ( 0.900 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 0.807 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.