За първи път Националният статистически институт (НСИ) ще прави сравнително изследване за месечните наеми на жилищата в София и Брюксел, предвижда утвърдената от правителството Националната програма за статистическите изследвания през 2007 г.

Данните ще се събират от агенциите за недвижими имоти. От началото на годината НСИ изчислява и ежемесечен хармонизиран индекс на потребителските цени. С него ще се сравнява процентът на инфлация у нас със страните от Европейския съюз.

Основните насоки в работата на статистическия институт тази година ще бъде разработването и разпространението на статистическа информация, съгласно нормативната база на ЕС; внедряване на Кодекса за дейността на европейската статистика; повишаване качеството на статистическа информация и засилване на доверието към статистиката; намаляване натоварването на респодентите.

Министерският прие и отчета за дейността на НСИ през 2006 г. В него се посочва, че през м. г. е продължило развитието и усъвършенстването на нормативната база на статистиката.

Във връзка с внедряването на системата Интрастат е приет Закон за статистиката и вътрешнообщностната търговия със стоки, както и свързаните с него наредби, методики, план на дейностите и инструкции за информационен обмен с НАП.

Приета е и Концепция за развитие на Националната статистическа система на България за периода 2007-2011 г., работено е върху статистиката на околната среда, повишаване качеството на статистическите данни в съответствие с препоръките от Мониторинговия доклад на Европейската комисия и т. н.