Български фонд за дялово инвестиране АД уведомява, че с вписване № 20121003200309/05.10.2012 Агенцията по вписванията отново е отказала да впише приетите с решение на Общото събрание на акционерите от 24.09.2012 г. промени в Устава, седалището, адреса на управление, адреса за кореспонденция и новия Съвет на директорите. Отказът е на основание чл.24,ал.1 във връзка с чл.21, т.5 от Закона за търговския регистър.

Както показва справка, като мотиви за отказа от Търговския регистър посочват, че от приложените към заявлението за вписване на промените документи не се установява безспорно редовността на свикването на общото събрание. По-точно, не се установява, че общото събрание е свикано при спазване императивните разпоредби на чл. 115, ал.4 и ал.5 от ЗППЦК, съобразно които дружеството е длъжно да оповести поканата за общото събрание при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от с.з. най-малко 30 дни преди неговото откриване и да публикува същата на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й съгласно ал.4 до приключването на общото събрание.