Правителството разреши на община Видин да започне проектиране и изграждане на регионално депо за битови отпадъци. Правителственото решение е необходимо, тъй като предвиденият за целта терен засяга земеделски площи от І до ІV категория над 100 дка.

Реализирането на проекта е част от Националната програма за управление на отпадъците. Регионалното депо ще обслужва всичките 11 общини от област Видин с население около 130 000 жители.

Мястото за изграждане е определено в съседство със съществуващото вече депо при с. Жеглица и е съгласувано с министерствата на здравеопазването и на околната среда и водите. Площадката е предвидена в общия устройствен план на общината.

Размерът на определения терен 221 020 кв. м пустееща земеделска земя, от които 132 483 кв. м са ІІІ категория и 88 537 кв. м - VІ категория.