Комисията за финансов надзор обяви на 20 февруари 2020 г., че органът за финансов надзор на Република Румъния на 19 февруари 2020 г. е взел решение за отнемане на лиценза на румънския застраховател "Чертасиг- Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД. Причината е че компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона.

В същото време Органът за финансов надзор на Република Румъния е установил състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД и е взел решение да започне правни процедури и да подаде искане за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователя.

Застрахователят има задължението да уведоми застрахованите за тяхната възможност да прекратят застрахователните договори, сключени с "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД, а също така и по отношение тяхното право да възстановят платените застрахователните премии по договорите за периода между момента на прекратяване и изтичане на срока на валидност на договорите. Договорите, които не бъдат прекратени остават в сила до изтичането на срока им.

Всяко лице, което предяви претенция срещу "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД след настъпването на рискове, покрити от валидна застрахователна полица между датата на отнемане на лиценза и прекратяването на застрахователните договори може да иска застрахователната компания да му заведе претенцията.

В рамките на 30 дни от датата на влизането в сила на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу застрахователната компания, "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД има задължението да предостави пълна документация по щетите за техническо - оперативните и счетоводни записи, свързани с тези щети на румънския Гаранционен фонд за застраховане, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.

Според действащото законодателство румънският Гаранционен фонд за застраховане е отговорен за защитата на застрахователните кредитори срещу последствията на неплатежоспособност на застрахователна компания в рамките на лимит от 450 000 румънски леи (183 439.12 лева по курса на БНБ).

Застрахователната дейност, извършвана от "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД в България също се покрива от съществуващия в Република Румъния Гаранционен фонд за застраховане.

Според КФН румънският застраховател извършва дейност на територията на Република България чрез клона си "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД" КЧТ. Застрахователят има право да извършва дейност у нас при условията на свободата за предоставяне на услуги от 2012 г. и при условията на правото на установяване - от 2014 г.

Пазарният дял на клона на база премийния приход на пазара по общо застраховане в България към края на 2018 г., с включен прихода на всички клонове, извършващи дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване към края на 2018 г., възлиза на 0,3%. Основната дейност на клона е по застраховки "Пожар и природни бедствия", "Други щети на имущество", "Обща гражданска отговорност" и "Гаранции". Клонът в България не сключва застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Каско" на моторни превозни средства в у нас.

Финансовият надзор върху "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество" АД, включително върху дейността му извършвана в България, се осъществява от Органа за финансов надзор на Румъния. От КФН уточняват, че не разполага с правомощия за осъществяване на финансов надзор върху застрахователи с произход от друга държава членка и не може да изисква пряко от тези застрахователи да й предоставят информация за финансовото състояние на дружеството. Същото между другото се отнасяше и при фалита на кипърската компания "Олимпик"през лятото на 2018-а, но това не попречи върху тогавашния заместник-председател на КФН отговарящ за застрахователния надзор Ралица Агайн да се окаже безпрецедентен и за съжаление успешен натиск да си подаде оставката.

От КФН уточняват, че що се касае до клонове на застрахователна компания на територията на България, Комисията има единствено правомощия да наблюдава пазарното поведение на специфичния клон. Но, КФН няма право да отнема лиценз на застрахователи с произход от друга държава.

Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния може да видите тук.