"Трябва да разбирате счетоводството и трябва да разбирате нюансите на счетоводството. Това е езикът на бизнеса и той не е съвършен, но ако не положите усилия да го научите и да можете да четете и анализирате финансови отчети, не трябва да инвестирате сами в акции".

Думите принадлежат на Уорън Бъфет - бизнесмен, милиардер и образец за инвеститорско поведение на вече няколко поколения борсови играчи. Известен с любовта си към четенето на финансови отчети, той притежава неповторим инстинкт за откриване на компании с потенциал за растеж. Развива го последователно още от 50-те години на миналия век, четейки хиляди, хиляди отчети на ... хартия.

Ако започваше кариерата си днес обаче, вместо хартиени отчети пред себе си щеше да има хиляди електронни файлове, които да анализира. Вероятно в неговия стил щеше да ги отваря един по един и да ги преглежда ръчно, но вече съществуват мощни инструменти, които значително улесняват както инвеститорите, така и всеки друг, който трябва и иска да чете отчети.

ESEF или Европейският единен електронен формат.

"Този формат е познат може би вече 20 години - най-вече в САЩ, като в Европа прилагането му се налага от Директивата за прозрачност. Нейната цел е да унифицира представянето на финансовите отчети на компаниите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар в ЕС, в определен структуриран формат", обяснява Десислава Българанова, която е ръководител на отдел "Финансови системи и решения" в консултантската IT компания Balkan Services.

Компанията участва в изготвянето и подаването на консолидираните финансови отчети в ESEF за 2021 г. на близо 80% от публичните дружества у нас и реално е основният пътеводител на бизнеса в новите изисквания на Европа. Ако ви се наложи да подавате отчетите си в новия формат, е почти сигурно, че ще се срещнете именно с Българанова и екипа ѝ.

XBRL, iXBRL и XHTML - съкращенията с огромно значение за финансовия свят

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) форматът представлява вариация на HTML - езикът, който използват браузърите, за да четат данни или по-простичко казано - да визуализират сайтовете, които търсите. Този по-усъвършенстван вид HTML позволява съответният документ да се отваря през всеки един браузър, без значение дали става дума за Google Chrome, Firefox, Safari или друг.

За разлика от XHTML, който е четим с просто око, XBRL (eXtensible Business Reporting Language) е машинно четим формат. В него се изготвят и представят годишните консолидирани финансови отчети. А iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) е механизмът, който се използва, за да се отговори на новите европейски изисквания при представянето на консолидираните финансови отчети, така че те да бъдат четими както за ползвателите на документите, така и за машините.

Един формат за всички (важни) отчети

От началото на 2021 година всички публични дружества в Европейския съюз, което включва и тези в България, са задължени да представят годишния си финансов отчет (ГФО) в единния електронен формат. Той се изготвя в специален, четим от всеки браузър (Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome и други) XHTML формат. "Изискването на XHTML е отчетът да бъде четим през всеки браузър, без значение кой е той. Този отчет е достъпен за човека, ние го виждаме като разпечатан лист хартия или файл на електронно устройство".

Тук е мястото да се отбележи, че за дружествата, които подават консолидирани финансови отчети, има и друго изискване: вграждането на XBRL тагове в отчета, които помагат негови части да бъдат маркирани технически спрямо приложимата таксономия за ESEF, в случая се прилага IFRS (МСФО) таксономията.

"Изготвеният отчет (файл) може да бъде зареден в система, която да прочете техническите данни в него или иначе казано - той е едновременно четим и от машина и от човек", обяснява експертът.

Форматът влиза в сила с директива от 2018 година на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), която първоначално предвижда той да бъде въведен и приложим за отчетите за 2020-а, но заради корона ситуацията получава "отсрочка" от една година. Едва 4 държави не се възползват от отложения старт, като в България е приложим за отчетите за и след финансовата 2021 година, подадени през настоящата.

"Форматът позволява автоматизирано обработване на голям обем от информация, което облекчава работата както на регулаторните органи, така и на всички останали ползватели на информацията", казва Десислава Българанова.

По думите ѝ това ще улесни значително обмена на финансови данни, а с това и качеството на представяната информация.

Основни ползватели на информацията в отчетите са инвеститорите. Представете си, че искате да сравните финансовите резултати на 20 публични дружества. Какви са опциите пред вас, ако всеки отчет е на хартия или имате сканираното му копие като файл? "Досега отчетите на малко от компаниите бяха в четим .pdf формат, който позволяваше търсене по ключови думи в него или копиране на информация, но много от старите отчети буквално са разпечатани на хартия и са сканирани, дори с разместени или трудно четими страници", констатира Десислава Българанова от Balkan Services.

Именно тук идва ролята на прозрачността - вече няма как да скрием заради лошото качество на печата дадена информация. Напротив - "уеднаквеният стандарт осигурява четимостта на данните, като същевременно помага на съставителите да намерят бързо и най-дребните неточности, защото при изготвянето на отчета в XBRL формат се прави постоянен кросчек между отделните форми, като по този начин засичат и грешките".

ESEF форматът засяга и работата на одиторите, които проверяват финансовите данни на компаниите. "Одиторите имат ангажимент да проверят и заверят отчета в този формат, който е и единственият официален", обяснява експертът. Очакванията са с времето и натрупването на опит от трите страни - съставители на отчети, проверители на отчети и ползватели на отчети, качеството им значително да се подобри.

AMANA XBRL Auditor - софтуер за одитиране на iXBRL отчети

Снимка 598339

Форматът на бъдещето за всички дружества

За Десислава Българанова няма съмнение, че е въпрос на време новият формат да излезе от рамките само на публичните компании и постепенно да стане задължителен за извънборсовите дружества - първо големите, а след тях и все по-малките, докато се стигне до всяко ООД с минимален капитал.

"Според мен във времето напред този формат ще се наложи масово, като ще стане единствен. Ще отнеме време, разбира се, защото в момента НАП, Търговският регистър и други институции работят по стария начин, но с течение на времето и това ще се случи, сега звучи невъзможно, но тогава ще изготвяме и подаваме отчет веднъж, предполагам към някаква единна точка, без значение от потребителя му", казва Българанова. По думите й предварително направените проучвания показват нагласите на регулаторите да въвеждат този формат все по-масово. И това вече се случва - в XBRL формат с нова таксономия ще се изготвят ESG докладите на дружествата.

Едно от най-големите предимства на единния формат е премахването на езиковите бариери. Благодарение на XBRL таговете информацията е така подредена и представена, че всеки заинтересован да може да я разбере - независимо дали финансовият отчет е на английски, български, испански или някой друг от 24-те официални езика в Европейския съюз. "Тъй като таксономията е многоезична, ако аз имам подходящ софтуер, с който да заредя един унгарски отчет например, мога да сменя езика и да прочета основната финансова информация в него", обяснява Българанова. Само си представете сега как бихте прочели отчет на унгарска публична компания на хартия, за да разберете революцията на формата.

Една бариера обаче не може да бъде премината, ако не разполагате с правилните инструменти - и това е машинният език. Новите формати изискват и подходящ, сертифициран XBRL софтуер както за конвертирането на финансовите отчети в изискуемия формат, така и за машинното им прочитане. За да улесни своите клиенти, Българанова и екипът ѝ предлагат две възможности пред тях - да им предоставят необходимия XBRL инструмент - AMANA XBRL Tagger, като ги обучат за използването му или директно да участват в изготвянето на отчетите със съответния финансов отдел.

AMANA XBRL Tagger - софтуер за конвертиране на годишни консолидирани отчети в XBRL формат

Снимка 598340

Следващите отчети имат нови изисквания

Като тук няма съмнения, че изискванията към отделните дружества само ще се увеличават. През юли 2022 година влязоха в сила промени в Ръководството на ESMA за ESEF отчитане, които предвиждат маркирането на текстови блокове. Това ще включи и маркирането на всички оповестявания (пояснителните бележки) в отчета. "Компаниите отсега трябва да започнат да се подготвят за това изискване, за да няма огромен стрес през април следващата година, когато идва времето за подаването на отчетите", предупреждава Десислава Българанова.

"От следващата година публичните компании ще бъдат задължени да подават в XBRL формат и ESG докладите си. И вече ни питат - как, има ли таксономия за тях. Приложението на XBRL формата излиза отвъд финансовата отчетност."

Десислава Българанова казва, че Balkan Services може да помогне на всяка дружество, което - по задължение или желание - преминава към единния формат на финансово отчитане. Това включва както предоставяне на нужните софтуерни решения за публични компании, одитори и банки, така и подходящото обучение към тях - за онези, които имат нужда от него. А за голяма част от финансовия свят вече е ясно, че след не много време всеки управител, всеки съставител ще подписва само дигитални отчети.