Народното събрание прие на първо четене нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива, съобщи БТА.

Депутатите одобриха промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които предвиждат при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови (най-рискови са вложителите в данъчните складове - 66,3% от тях са идентифицирани като такива), както и лица, посредници в търговията с течни горива, посочва вносителят на измененията - Министерският съвет. 

Задължението за предоставяне на обезпечение ще възникне, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен период извърши облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или получи освободени за потребление течни горива по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв. 

Размерът на обезпечението ще е 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на течните горива за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 хил. лева.