По предварителни данни на Националния статистически институт през последния месец на миналата година се наблюдава спад на продукцията в промишлеността и строителството както на месечна така и на годишна база. Търговията на дребно отчита леко свиване спрямо ноември, но растеж в сравнение със същи период на миналата година.

Промишленост

През декември 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 2.3% в сравнение с предходния ноември. Секторът регистрира спад от 3.8% спрямо съответния месец на 2017 година.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.7%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 1.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%, а в добивната промишленост производството се запазва на равнището от декември 2017 година.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 25.5%, производството на облекло - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи - с 15%.

Увеличение е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 33.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 22%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.2%.

Строителство

По предварителни данни през декември индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 2.4% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.4% на строителната продукция през декември в сравнение със същия месец на 2017 година.

През декември, спрямо ноември, продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 4.5%, а от сградното строителство - с 0.8%.

На годишна база понижението на строителната продукция през декември се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 1.7%, а при гражданското/инженерното строителство - с 1.1%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през декември м.г оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец. Оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава по-значителен спад на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.6%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.1%. Увеличение е отбелязано при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.5%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.1%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.1%. 

През декември в сравнение със същия месец на 2017-а оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 22.5%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.2%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 14.1%. Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 14%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.7%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.3%.