Солиден растеж на тримесечна и годишна база отбелязват оборотите в сектора на услугите през четвъртото тримесечие на 2016 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Оборотът в сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо предходния тримесечен период. Ръст е регистриран при почти всички дейности в сектора. Намаление се наблюдава само при дейност "Воден транспорт" - с 22.8%.

През периода общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 8% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности, като най-значително е при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" (15.7%) и "Пощенски и куриерски услуги" (10.8%).

Сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 4% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Издателска дейност" и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 12.7%. Спад се наблюдава при "Радио- и телевизионна дейност" (3.9%) и "Далекосъобщения" (0.8%).

Общият индекс на оборота за сектора е със 7.3% по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година. Нарастване на оборота има при повечето дейности, като най-съществен е ръстът при "Издателска дейност" - със 17.3%, следван от "Дейности в областта на информационните технологии" - с 14.5%, и "Информационни услуги" - с 13.1%. Спад се наблюдава при "Радио- и телевизионна дейност" (7%) и "Далекосъобщения" (0.5%).

При почти всички дейности в състава на Други бизнес услуги се наблюдава нарастване на индекса на оборота спрямо предходното тримесечие, като то е най-голямо при "Други професионални дейности" (7.9%). Само при две дейности е регистрирано намаление: "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 9.7%, и "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 4.9%.

Най-голямо увеличение на годишна база е регистрирано при "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 24.6%, а най-съществено е намалението при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" (22.6%).