Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за март от 57,59 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 57,59 лв./MWh е с 19 % по-ниска от цената на природния газ през февруари, която беше 71,08 лв./MWh, уточняват от КЕВР.

По-конкретно, в утвърдената цена на природния газ са включени: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи (покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации).

Комисията утвърди посочената цена, след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за март. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 29 февруари 2024 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. "Булгаргаз" е сключил за март и договор за доставка на втечнен природен газ с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от газохранилището "Чирен".

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.