В края на ноември в бюрата по труда са регистрирани 257 980 безработни лица. Спрямо октомври те намаляват с 243 души. На годишна база, в сравнение с ноември 2015 г., безработните са значително по-малко - с 66 080 лица, съобщава Агенцията по заетостта.

Равнището на регистрираната безработица през ноември остава без промяна спрямо октомври - 7.9%. За сравнение, същият месец на миналата година равнището на безработица е било 9.9%.

На работа през ноември 2016 г. са постъпили общо 21 443 безработни лица, от които 15 931 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 5 512 безработни. От тях 4 870 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 634 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 11 808 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 8 690, които са 73,6% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (4 109), търговията (2 132), административните и спомагателните дейности (868), хотелиерството и ресторантьорството (702), транспорта, складирането и пощите (556), държавното управление (478), образованието (458), операциите с недвижими имоти (417), строителството (391), селското, горското и рибното стопанство (321), финансовите и застрахователните дейности (305) и др.

В сравнение с ноември миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 072.