Равнището на регистрираната безработица през октомври е 6.7%, като нараства с 0.2 процентни пункта спрямо септември, съобщава Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда вече интензивно се регистрират приключилите работа в летните сезонни дейности, предимно в областите Бургас и Варна. В сравнение с октомври 2016 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1.2 процентни пункта.

Регистрираните безработни в края на месеца са 220 172 души. Техният брой се увеличава спрямо предходния месец с 3.2%, а спрямо година по-рано се отчита значително намаление - от 14.7%. От новорегистрираните безработни през октомври 1 054 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

Предоставяните в бюрата по труда услуги са насочени освен към безработни лица и към заети, учащи и пенсионери. През месеца като търсещи работа са регистрирани общо 1 205 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 4 379.

20 456 лица през октомври са постъпили на работа по данни на Агенцията по заетостта, с което общият брой на устроените през десетте месеца на 2017 достига 208 260. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика - 81.8% от общо постъпилите. В резултат на активните мерки за насърчаване на заетостта през месеца в субсидирана заетост са включени общо 3 727 безработни лица, в т.ч. 1 483 по проекти, финансирани по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси.

За периода януари - октомври общо 26 782 безработни лица са устроени на работни места, субсидирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд.

14 168 свободни работни места на първичния пазар са заявили работодателите, като над половината от тях са от частния сектор - 75.3%.

Бизнесът търси работна сила в следните икономически дейности: преработваща промишленост (4 435); търговия (2 445); хотелиерство и ресторантьорство (1 017); административни и спомагателни дейности (1 002); строителство (859); образование (656); държавно управление (651); транспорт, складиране и пощи (627); операции с недвижими имоти (370) и др.

Най-търсените професии по заявени работни места в бюрата по труда са работници в добивната и преработваща промишленост; оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, камериери и т.н.); квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; преподаватели; монтажници и др.