Статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 6.7% (дял на регистрираните лица от икономически активното население на възраст 15-64 г.) през юли 2017 година. Сравнението с предходния месец показва намаление от 0.1 процентни пункта, а при паралел с юли миналата година безработицата се свива значително - с 1.5 процентни пункта.

Регистрираните безработни лица в бюрата по труда през месеца са 220 884. Те намаляват с 3 283 души (1.5%) спрямо предходния месец, а в сравнение с юли 2016 г. броят им се свива съществено - с 47 216 лица (17.6%).

Започналите работа през юли 2017 г. безработни лица са общо 18 300, от които 16 028 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 2 272 безработни. От тях 573 са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 699 безработни лица.

Заявените в бюрата по труда свободни работни места на първичния пазар през месеца са 15 698, като от тях частният сектор е обявил 60,3%. В сравнение с юли 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 440 броя или с 2,9%.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени от преработващата промишленост (4 933); търговията (2 600); административните и спомагателните дейности (1 638); образованието (1 310); строителството (963); хотелиерството и ресторантьорството (817); транспорта, складирането и пощите (582); селското, горското и рибното стопанство (491); държавното управление (491); операциите с недвижими имоти (432) и др.

Най-търсените професии според заявените работни места в бюрата по труда през месеца са учители, продавач-консултанти, работници в преработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни, неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, монтажници и др.