Средната брутна месечна работна заплата в България през месец март достигна 1 953 лева. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Тенденцията към ръст продължава от началото на годината.

През януари 2023 година средното брутно възнаграждение в страната е 1 863 лева, а за февруари - 1 830 лева

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 7.1%, в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.7%, и "Строителство" - с 4.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Транспорт, складиране и пощи" - с 6.1%, "Добивна промишленост" - с 5.6%, "Административни и спомагателни дейности" - с 5.3%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.2%.

Искате да работите в София? Ето каква заплата може да очаквате, според професията си

Искате да работите в София? Ето каква заплата може да очаквате, според професията си

Средната брутна работна заплата в София е с близо 40% по-висока от средната за страната

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.3% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 26.9%, "Транспорт, складиране и пощи" - с 25.2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 24.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 година са:

  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4 578 лева.
  • Финансови и застрахователни дейности" - 2 972 лева.
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 847 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •     Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 098 лева.
  •     Други дейности" - 1 228 лева.
  •     Селско, горско и рибно стопанство" - 1 365 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 16.5%, а в частния - със 17.5%, обобщават от НСИ.

Средната брутна заплата в столицата

Средната брутна работна заплата в София е с близо 40% по-висока от средната за страната. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през декември средното месечно възнаграждение в столицата е било 2692 лева (бруто), при средно за страната 1947 лева (бруто).

За сравнение, средната брутна месечна работна заплата в София за октомври 2022 г. е била 2499 лева, а за ноември - 2520 лева, при средни за страната през тези месеци съответно: 1839 лева и 1851 лева.

Недостиг на 20 000 работници в сферата на туризма: ето каква е средната заплата в сектора

Недостиг на 20 000 работници в сферата на туризма: ето каква е средната заплата в сектора

На кого ще разчита бизнесът?