Средната брутна работна заплата в София е с близо 40% по-висока от средната за страната. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през декември средното месечно възнаграждение в столицата е било 2692 лв. (бруто), при средно за страната 1947 лв. (бруто).

За сравнение средната брутна месечна работна заплата в София за октомври 2022 г. е била 2499 лв., а за ноември - 2520 лв., при средни за страната през тези месеци съответно: 1839 лв. и 1851 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатите през последния месец на 2022 г. са "Образование" - с 23.4%, "Селско, горско и рибно стопанство" със 17.4% и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 14.4 на сто.

През четвърто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в столицата нараства със 17.3% спрямо четвърто тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Селско горско и рибно стопанство" - с 52.7%, "Други дейности" - с 32.8% и "Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия" с 23.1%.

Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности в София
Сектор IV- то тримесечие на 2022 г. IV-то тримесечие на 2021 г.
Селско, горско и рибно стопанство 1547 лева 1013 лева
Добивна промишленост 1767 лева 1559 лева
Преработваща промишленост 2122 лева 1830 лева
Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия 2569 лева 2087 лева
Доставяне на води, канализационни услуги 1986 лева 1575 лева
Строителство 1641 лева 1489 лева
Търговия, ремонт на автомобили 2215 лева 1857 лева
Транспорт, складиране и пощи 2094 лева 1816 лева
Хотелиерство и ресторантьорство 1328 лева 1118 лева
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти 4753 лева 4113 лева
Финансови и застрахователни дейности 3024 лева 2536 лева
Операции с недвижими имоти 2062 лева 1806 лева
Професионални дейности и научни изследвания 3013 лева 2620 лева
Административни и спомагателни дейности 1873 лева 1532 лева
Държавно управление 2772 лева 2457 лева
Образование 2380 лева 2006 лева
Хуманно здравеопазване и социална работа 2465 лева 2301 лева
Култура, спорт и развлечения 1854 лева 1592 лева
Други дейности 1611 лева 1213 лева
Общо 2571 лева 2192 лева

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите в София през четвърто тримесечие на 2022 г. са:  "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4753 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3024 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 3013 лева.

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Да открехнем завесата: Ето какви са реалните заплати в IT сектора

Какви са средните месечни възнагражения в зависимост от позицията, опита и локацията?

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1328 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" -1547 лева; "Други дейности" - 1611 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 14.8%, а в частния - със 17.8 на сто.

До 3000 лева месечно: ето кои са общините с най-високите средни заплати у нас

До 3000 лева месечно: ето кои са общините с най-високите средни заплати у нас

Според данните на Института за пазарна икономика за 2021 година