Дългосрочният кредитен рейтинг на "Инвестбанк" АД бе повишен с още една степен - от ВВ- на BB. Това стана с решение на Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) от края на ноември, а перспективата пред финансовата институция бе променена от "положителна" на "стабилна". Това е поредно подобрение в кредитния рейтинг на банката през последните две години.

Повишението на рейтинга отразява постигнатите високи финансови резултати, силно повишение на показателите за доходност и стабилни темпове на нарастване на привлечените средства и на активите. Мониторингът показва повишаващи се нива на капиталова адекватност и висока ликвидност.

От БАКР отчитат, че през 2022 г. обемът на привлечените ресурси от "Инвестбанк" АД отбелязва за трета година поред двуцифрен годишен ръст - от 10,6% на годишна база.

В структурно отношение кредитният портфейл на банката затвърждава процесите на изменение за периода на годишния преглед в посоката започнала още от 2020-2021 г. Те касаят основните две групи - кредитите към предприятия и експозициите на дребно, като процесът на увеличение на първите и като стойност, и като относителен дял в структурата, се засилва (до почти 80%) за сметка на задържането и слабото намаление на абсолютната стойност и относителната тежест на експозициите на дребно (под 20%) в общия кредитен портфейл на банката за 2022 г. и през първата половина на 2023 г.

Отличните финансови резултати водят до подобряване на почти всички съотношения в анализа на доходността на банката, се посочва още в доклада на БАКР. Силно нараства възвръщаемостта на активите - от 1,79% за 2022 г. (при 0,58% за 2021 г.) и 2,11% в края на юни 2023г., с което банката придобива силно изразено сравнително преимущество спрямо средните показатели за системата.

В края на 2022г., както и в средата на 2023г. собственият капитал на "Инвестбанк" АД отчита много високи ръстове, подкрепени от посочените силно положителни и рекордни финансови резултати.

През последните три години и в продължение на дългосрочната си стратегия, банката предложи нови конкурентни онлайн продукти, както и извърши редица подобрения на своите дигитални услуги. През 2023 г. "Инвестбанк" АД предостави на клиентите си услугата "Мултибанкинг", както и възможността да правят мигновени банкови преводи с услугата blink. От ноември клиентите на банката могат да използват и дигитален портфейл - Google Pay, за бързи и безконтактни плащания в търговската мрежа, включително в Интернет, както и да теглят пари в брой от АТМ устройства, разполагащи с безконтактен NFC.