Законът ще пази хората, подаващи сигнали или оповестяващи информация за нарушения публично. Tова предвижда проект, публикуван за обществено обсъждане, който урежда условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.

Защита ще се изразява в забрана

за ответни действия с цел отмъщение, които могат да бъдат под формата на уволнение, понижаване в длъжност, налагане на дисциплинарни мерки, предсрочно прекратяване или разваляне на договор и други.

Що се касае до действията, предприети срещу сигнализиращите извън работен контекст, например чрез производства, свързани с клевета, нарушаване на авторските права, търговски тайни, поверителност и защита на личните данни, законопроектът предвижда следното: "когато срещу лице има образувано съдебно производство във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, то има право да поиска прекратяване на това производството, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение."

Пресен пример от българската действителност за трудно доказуеми нарушения са картелите. Това е така, защото контролните органи работят основно с документи, а за да бъдат разкрити подобни нарушения са нужни сведения от "доносници", тъй като рядко съглашенията се пишат на хартия. Преди ден Комисията за защита на конкуренцията отправи чрез прессъобщение апел към всички лица и институции за съдействие с информация за потенциални нарушения на ЗЗК.

Airbus недоволна от тайна поръчка за 200 самолета от Boeing

Airbus недоволна от тайна поръчка за 200 самолета от Boeing

Европейският производител ще оспори сделката

"Лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с такава организация, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст", пише в мотивите към законопроекта. 

Задължени по този закон ще бъдат всички работодатели в публичния сектор с изключение на общини с по-малко от 10 000 жители. По отношение на частния сектор се предвижда задължени да са работодателите с повече от 50 работници или служители, както и тези с по-малко от 50 работници или служители, ако осъществяваната от тях дейност попада в актовете на ЕС.

Обхватът е широк

Сред категориите са:

  • обществени поръчки,
  • финансови услуги,
  • продукти и пазари,
  • предотвратяване на изпирането на пари,
  • опазване на околната среда и обществено здраве,
  • защита на потребителите,
  • безопасност на транспорта,
  • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни,
  • сигурност на мрежите и информационните системи.

Изключения от приложението на проекта на закон се допускат само относно правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност; адвокатската тайна; поверителността на здравната информация; тайната на съдебното съвещание; провеждането на наказателно производство.

Предлага се Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да действа като централен орган за външно подаване на сигнали, тъй като в момента липсва единно звено.

Австралия може да разкрие дълго пазената тайна на алгоритмите на Facebook и Google

Австралия може да разкрие дълго пазената тайна на алгоритмите на Facebook и Google

След разследване на компаниите се стига до заключението, че е необходим регулатор, който да контролира работата им

"Съществуващите в момента десетки структури към различните органи, които имат задачи за вътрешни проверки и работа по сигнали, трудно могат да убедят лицата, които биха подали сигнал за нарушение, че ще могат да спазват необходимите стандарти за конфиденциалност", пише още в документа. В частния сектор пък изобщо липсват канали за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Има обаче и изключения - във финансовия сектор. Всяка банка, например е длъжна да създаде подходяща и ефективна процедура, по която служителите на банката да могат да сигнализират за нарушения.

Кой ще получи защита?

Хората, които подават сигнали могат да бъдат както такива, които полагат труд без трудово правоотношение или упражняват свободна професия или занаятчийска дейност, така и: доброволци или стажанти, съдружници, акционери, еднолични собственици на капитала, членове на управителен или контролен орган на търговско дружество; лица, които работят за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители и доставчици; кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получили в това качество информация за нарушение; бивши работници или служители.

Дизайн гуруто на Apple: Ще ни струва много, ако не можем да пазим тайна

Дизайн гуруто на Apple: Ще ни струва много, ако не можем да пазим тайна

Компанията има по-дискретна политика спрямо работния процес

Законопроектът предвижда защита да се предоставя срещу предприети ответни действия с цел отмъщение не само директно спрямо самите сигнализиращи лица, но и срещу тези, които могат да бъдат предприети непряко, включително спрямо помощниците, колегите или роднините на сигнализиращите, които също са свързани посредством работата с работодателя на сигнализиращото лице, клиента или получателя на услугите.

Законопроектът предвижда защитата да се предоставя и на хората, които правят тази информация обществено достояние, като например я оповестяват чрез онлайн платформи или социални мрежи или чрез медиите. По този начин за първи път в българското законодателство се създават специални правила при публично оповестяване на информация за нарушения, отбелязват вносителите.