Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промяната в Закона за потребителския кредит, определяща таван за разходите по заеми, отпуснати от небанкови финансови институции, до двукратния размер на дължимата от получателя на финаснирането главница. Въпросната промяна бе предложена от отцепилия се от групата на БСП депутат Спас Панчев. Тя бе приета като част от преходните и заключителните разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС.

Няколко дни след като това се случи по предложение на депутата от ГЕРБ Менда Стоянова в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021-а бе включен текст, с който приетата поправка на Панчев в Закона за потребителския кредит бе отменена. И точно с този мотив – че въпросният текст е обезсилен законово, парламентарното мнозинство отхвърли ветото на президента. Така нито тавана за двукратния размер на главницата, който небанковите финансови институции могат да събират, бе приет, нито ветото на президента получи парламентарно одобрение.

От БСП не пропуснаха възможността остро да разкритикуват Панчев, обвинявайки го в тежък лобизъм в полза на фирмите за бързи кредити и в посегателство срещу бедните и безащитните им клиенти-кредитополучатели. Панчев обаче не се скри, а се опита да аргументира своята позиция. Той заяви, че направеното от него предложение за таван всъщност има за цел да защити длъжниците на фирмите за бързи кредити, защото в момента има немалко случаи когато се плащат суми в пъти надхвърлящи главниците по задълженията.

За много читатели може да прозвучи еретично, но в изявлението на Панчев има много истина. Законът за потребителския кредит, въпреки всички съществуващи в него ограничения срещу прекомерното увеличаване на цената на заемите, които фирмите за бързи кредити предлагат, дава възможност за взривообразно и гигантско нарастване на дължимите от гражданите суми. Това е така, защото в съществуващата в момента граница за цената на тези заеми, която е до пет пъти размера на годишния процент на разходите, не се включват наказателните такси и лихви за просрочие. И част от фирмите за бързи кредити играят с тези дупки в закона.

На първо място в договорите си за кредит тези фирми включват клауза, според която длъжникът се задължава в определен срок - между 7 и 14 дни от получаването на заема - да осигури платежоспособен поръчител или банкова гаранция. Само по себе си условието за поръчител е трудноосъществимо, защото към неговата платежоспособност има такива високи изисквания, че все едно той кандидатства за кредит и то не пред фирма, а пред банка. А изискването за банкова гаранция е направо неизпълнимо. Та нали при фирмите за бързи кредити отиват хора, които не могат да получат заем от банка, заради ниските си легални доходи. Как тогава ще могат да получат банкова гаранция? Никак.

От такива клаузи става ясно, че те са написани, за да може, малко след като човекът е получил заема, той да изпадне в неизпълнение на клаузите по него и въз основа на това съответната фирма за бързи кредити да получи легална възможност да му начислява огромни неустойки. Ето какво пише в договорите на една такава фирма за кредитиране:

"В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за предоставяне на договорено обезпечение, същият дължи на КРЕДИТОРА неустойка в размер на 0.9 % (нула цяло и девет на сто) от стойността на усвоената по кредита сума за всеки ден, през който не е предоставено договореното обезпечение. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението за предоставяне на обезпечение причинява на КРЕДИТОРА вреди, в размера на договорената неустойка, доколкото оценката на кредитоспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ и одобрението на кредита са базирани на предположението, че последният, ще предостави в срок договореното обезпечение.

Страните се съгласяват, в случай на настъпване на дължимостта на неустойката по-горе, ПОТРЕБИТЕЛЯТ да заплаща периодично начислената неустойка заедно с всяка погасителна вноска.

Неустойката се дължи само за периода през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил договореното обезпечение. В този смисъл, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигури обезпечение, макар и след изтичането на срока за нейното предоставяне, неустойка не се дължи от момента на осигуряването на обезпечението. Ако след предоставяне на обезпечението, неговото действие бъде прекратено, независимо по какви причини, отново настъпва неизпълнение, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка считано от деня, в който действието на обезпечението е било прекратено".

Сега си представете че сте взели (усвоили) заем от 5 000 лева по който плащате на фирмата за бързи кредити годишен процент на разходите в размер на 30% годишно. И не можете да осигурите поръчител близо 30 дни. Това са още 27%, но на месец, което на годишна база е 324 процента. Стана ли дължимата сума повече от два пъти по-голяма от главницата?

Да не говорим, че освен това ще дължите и наказателна лихва, защото едва ли ще имате възможност да погасявате така взривообразно нарасналите разходи. И тъй като ще изпаднете в просрочие, ще дойде и съдия изпълнител, чийто разходи също ще трябва да покриете. Така може да се окаже, че в крайна сметка вие ще трябва да платите не два, не три, а четири и дори пет пъти размера на сумата, която фирмата за бързи кредити ви е предоставила.

На второ място в договора има клаузи, засягащи платежоспособността на поръчителя и такива, които позволяват на кредитора да го обяви веднъж приетия поръчител за невалиден и да поиска нов такъв. И сега си представете, че сте взели заем, осигурили сте поръчител, но месец по-късно фирмата кредитор зави, че този поръчител вече или не става, или не е достатъчен. Веднага трябва да осигурите нов. И за периода, в който го търсите, попадате в хипотезата на неустойка от 0.9% на ден, със всички произтичащи от това негативни за вас последствия. И споменатите уловки са само част от капаните заложени в тези договори. При това тези капани са напълно съобразени със законовата рамка. Въобще опитите за регулиране на цените на услугите, които предлагат фирмите за бързи кредити, създават практики, които като са като гнойна язва. Колкото повече са опитите тези практики да бъдат ограничавани, толкова повече те се разрастват.