Нарастващата инфлация се отразява негативно предимно на групите с фиксирани месечни доходи, които все повече се замислят как да неутрализат негативните проявления в месечния им бюджет. Един от най-лесните начини, чрез който могат да бъдат оптимизирани разходите е да бъдат обединени всички задължения в едно (в т.ч. по кредитни карти, задължения към небанкови финансови институции, лизинги и др.). Според експертите от информационния портал "Моите пари" причините, поради които се предприема действие, свързано с обединяване на задълженията са няколко:

  • Улеснява изплащането на едно единствено задължение, вместо на няколко
  • Спестяване на разходи
  • По-бързо изплащане на задължението
Българите имат необслужвани задължения в размер средно на една заплата

Българите имат необслужвани задължения в размер средно на една заплата

Към кого задлъжняваме най-често?

Обединяването или т.нар. "консолидиране" е особено подходящо в случаите, при които по една или друга причина (по-ниски доходи, невъзможност за осигуряване на превод на работна заплата и т.н.) заемите са били по-неизгодни, от настоящите в момента.

Какъв ще бъде ефектът от рефинасирането всеки сам би могъл да пресметне, взимайки предвид условията (срок на изплащане, сума, лихвен процент) по същестуващият кредит и този, с който ще се обединят/ рефинансират задълженията. Ако те са няколко (по кредитни карти, овърдрафт, бързи кредити и т.н.), съответно и условията по тях ще се различават. В този случай бихте могли да използвате средно-претеглен лихвен процент на всичките текущи заеми. За целта може да се използва калкулатор за рефинансиране на кредит.

Какво трябва да знаем при кандидатстване за бърз кредит

Какво трябва да знаем при кандидатстване за бърз кредит

Можете да проучите фирмите и като прочетете мненията за тях по различните форуми

Ако вземем за пример, че първоначалната сума на задълженията е в размер на 20 000 лв., при среден годишен лихвен процент от 6.5% и 24 броя издължени месечни погасителни вноски. Примерните калкулации сочат, че месечната погасителна вноска би се понижила с около 20 лв. на месец, което ще доведе до икономия в размер на 1 773.55 лв., от това, че кредитите са били обединени. Колкото по-висока е разликата между размера на лихвата (при неизменни други условия) при двата заема, толкова по-голяма ще бъде ползата и ефекта от обединяване на заемите.