Немалко потребители ще бъдат затруднени в изплащането на сметките си и погасяването на кредитите си в следващите седмици. Търговските банки в България работят активно за облекчаване на кредитните условия и коректните досега платци ще могат да отсрочат задълженията си. Това посочва в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България нейният председател Петър Андронов.

"За съжаление, немалко клиенти изпадат и ще изпаднат в затруднено положение да плащат своите сметки, задължения и да погасяват кредитите си. В рамките на възможностите им, банките в България са решени да помогнат на хората и на бизнеса да се справят в това трудно и безпрецедентно изпитание", посочва той.

"Още преди обявяването на извънредното положение, без никакво отлагане, отделните търговски банки започнаха индивидуално да работят с клиентите си за установяване на настъпили или потенциални проблеми и затруднения, и за облекчаване на кредитните условия", допълва Андронов.

По неговите думи до голяма степен банковата система в България се регулира спрямо правилата, приети от Европейския съюз (ЕС), като във вида си преди кризата те не предполагат голяма гъвкавост за финансовите институции в тази посока. Конкретно тук се имат предвид правилата, според които за необслужвани кредити се стичат тези, по които има просрочени вноски за повече от 90 дни.

БНБ: Кредитополучателите могат да разчитат на разсрочване на вноските по заеми

БНБ: Кредитополучателите могат да разчитат на разсрочване на вноските по заеми

До сряда ЕБО ще обяви насоки, по които ще могат да се прилагат тези мерки, казва Димитър Радев

"Участвахме активно заедно с всички други страни-членки в изработването на предложения и промени, които да отразят форсмажорните обстоятелства при третирането за регулаторни цели на просрочия по кредити. Изготвянето на правила и ред за отсрочване на задълженията на кредитополучателите зависи пряко от възможността просрочията, вследствие на извънредната ситуация, да се третират от регулаторите различно от прилагания понастоящем начин", обяснява Петър Андронов.

Той допълва, че облекчаването на изискванията ще има положително отражение върху капиталовата адекватност на банките, както и върху управлението на кредитния риск.

"Хората и фирмите, които са били изрядни и коректни платци преди избухването на пандемията, биха получили възможност да отсрочат задълженията си и да се справят във времето със затрудненията си, породени от нея", казва Андронов.

Ръководителя на банковата асоциация допълва, че в следващите дни се очаква Европейският банков орган да излезе с решение в тази посока, което ще "отвори вратата на националните власти и банкови сектори да намерят адекватни подходи за справяне с предизвикателствата"..

"То ще бъде оповестено незабавно, за да могат гражданите и предприятията, чиито проблеми са породени от извънредната ситуация, по тяхно желание, да се възползват от него. Банките ще имат готовност да започнат да прилагат реда за отсрочване на кредитни задължения веднага след оповестяването му", заключва Андронов.

Петър Андронов: Малко вероятно е българска банка да наложи отрицателни лихви за спестяванията на гражданите

Малко вероятно е българска банка да наложи отрицателни лихви за спестяванията на гражданите

Главният изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов през Money.bg