Международната рейтингова агенция Fitch обяви поставянето под наблюдението на рейтинга на "Еврохолд" във връзка с придобиването на активите на ЧЕЗ в България. Money.bg публикува 1 към 1 прессъобщението на български и английски език:

Рейтинговата агенция Fitch е поставила рейтинга на "Еврохолд България" АД, застрахователна компания "Евроинс", "Евроинс Румъния" и на застрахователна компания "ЕИГ Ре" под наблюдение.

Влизането в тази процедура следва обявяването на плановете на "Еврохолд" да придобие българските активи на чешката енергийна компания ЧЕЗ за 335 милиона евро (655 милиона лева). Сделката следва да получи разрешение от българските власти - Комисията за защита на конкуленцията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Поставянето под наблюдение е свързано с виждането на Fitch, че предложеното придобиване на активите на ЧЕЗ може да повиши финансовите рискове заради очакваните по-високи нива на дълг във финасовата структура, както и такива, свързани с вливането и управлението.

Планираното повишаване на дълга във финансовата структура (минимум 75% от цената на придобиване) може значително да ограничи печалбата за разпределяне от активите на ЧЕЗ, особено в началния период на придобиването.

Въпреки това разпределението на електроенергия, най-големият и печеливш бизнес в сделката, е регулирано и осигурява стабилни приходи и в резултат придобиването на активите на ЧЕЗ би трябвало да осигури по-голяма стабилност и предвидимост на приходите на "Еврохолд". Това може да допринесе положително за кредитния профил на групата в средносрочен и дългосрочен период.

"Еврохолд" няма предишен мениджърски опит в енергийния сектор и заради това ще разчита на настоящия мениджмънт на ЧЕЗ, за да гарантира безпроблемна работа. Fitch е научила от ръководството, че "Еврохолд" ще запази настоящия управленски екип на ЧЕЗ. В допълнение, "Еврохолд" ще разчита на консултантски борд от енергийни експерти, които ще подпомагат компанията в процеса на придобиване и ще наблюдава интеграцията на активите на ЧЕЗ по време и след приключването на транзакцията.

Въпреки това очакваме интеграцията да изисква също и значителни управленски ресурси от "Еврохолд". Като предимно инвеститор във финансовия сектор "Еврохолд" вероятно ще търси възможности за спестявания на разходи, за да подобри допълнително възвръщаемостта от вложението, което може да доведе до допълнителни рискове при изпълнението.

Fitch очаква транзакцията по придобиването на активите на ЧЕЗ да бъде неутрална спрямо застрахователния бизнес на "Еврохолд" и неговият финансов ливъридж (съотношението между собствен и заемен капитал) и капитализация, тъй като той е изключен и от финансирането с дълг, и от финансирането чрез капитал във връзка с придобиване на активите на ЧЕЗ. Капитализацията на "Еврохолд", базирана на Fitch Prism Factor Based Model, бе "Слаба" и изчесленият от Fitch ливъридж бе 65% към края на 2018 (2017: 64%).

Въпреки това Fitch очаква сделката да увеличи финансовия ливъридж на консолидираното ниво на "Еврохолд" поради очакваното равнище на силна задлъжнялост, свързано със сделката. Също така от Fitch очакват "Еврохолд" да осигури допълнителна подкрепа на финансовата структура (с или без правни задължения), ако е необходимо да защити своите инвестиции. Подобен сценарий ще окаже допълнителен натиск върху капитализацията и или финансовия ливъридж.

"Еврохолд" планира да емитира привилигировани акции на стойност от 80 милиона евро (156 милиона лева), за да финансира частично придобиването на активите на ЧЕЗ. Тези акции ще имат фиксирани дивиденти, които трябва да бъдат покрити от нетната или неразпределената печалба на Еврохолд. Fitch очаква това да бъде слабо негативно за свързани със застрахователния бизнес на "Еврохолд" и възможностите за плащането на фиксираните разходи, които биха били 1.2х, калкулирано на проформа база в края на 2018 след включването на тези разходи.

Fitch очаква лихвените разходи от увеличения финансов дълг, свързан със сделката, да бъдат покрити от приходите, генерирани от активите на ЧЕЗ. Въпреки това Fitch вижда висок риск, свързан с възможностите за обслужване на дълга на активите на ЧЕЗ.

ПЪЛЕН СПИСЪК НА РЕЙТИНГИТЕ

Застрахователна компания "Евроинс" АД - рейтинг BB-

Застрахователна компания "Евроинс Румъния" - рейтинг BB-

Застрахователна компания "ЕИГ Ре" АД - рейтинг BB-

"Еврохолд България" АД - рейтинг B

"Еврохолд България" АД - рейтинг на дълга - B/RR4

Оригиналната версия

Fitch Ratings-London-27 June 2019: Fitch Ratings has placed Eurohold Bulgaria AD's (Eurohold) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) and Insurance Company Euroins AD's (Euroins Bulgaria), Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A.'s, and Insurance Company EIG Re AD's Insurer Financial Strength (IFS) Ratings on Rating Watch Negative (RWN).

The RWN follows the announcement that Eurohold plans to acquire the Bulgarian assets of the Czech power utility company CEZ a.s. (CEZ assets) for EUR335 million (BGN655 million). The completion of the transaction is subject to approvals from the Bulgarian Competition Authority and the Bulgarian energy regulator.

KEY RATING DRIVERS

The RWN reflects Fitch's view that the proposed acquisition of CEZ assets could give rise to financial risks due to the expected high debt proportion in the financing structure as well as integration and execution risks.

The planned high debt proportion in the financing structure (minimum 75% of the acquisition price) could significantly reduce distributable earnings from CEZ assets especially in the initial period. However, power distribution, the largest and most profitable business in the transaction, is regulated and produces stable cash flows, and therefore the acquisition of CEZ assets should over time contribute to higher stability and predictability of Eurohold's earnings. This could contribute positively to the group's credit profile in the medium- to long-term.

Eurohold lacks previous management experience in power utilities and will therefore rely on current management of CEZ assets to ensure smooth operations. Fitch understands from management that Eurohold aims to retain the existing management team of CEZ assets. Additionally, Eurohold has formed an advisory board of energy experts, which is supporting the company on the acquisition process and will oversee the integration of CEZ assets during and after transaction closing.

However, we expect the integration will also require significant management resources from Eurohold. As a predominantly financial investor, Eurohold is also likely to look for cost-saving opportunities to further improve its return on investment, which could give rise to additional execution risks.

Fitch expects the transaction to be broadly neutral to Eurohold's insurance-related financial leverage ratio and capitalisation, which would exclude both the equity and debt financing relating to the acquisition of CEZ assets. Eurohold's capitalisation based on Fitch's Prism Factor Based Model was 'Weak' and the group's Fitch-calculated financial leverage stood at 65% at end-2018 (2017: 64%).

However, Fitch expects the transaction to increase financial leverage at consolidated Eurohold level due to the highly leveraged nature of the transaction. Fitch also believes Eurohold would provide additional support to the financing structure (with or without a legal obligation) if necessary to protect its investment. Such a scenario could put additional pressure on Eurohold's capitalisation and/or financial leverage.

Eurhold plans to issue EUR80 million (BGN156 million) preferred shares to partly fund the acquisition of CEZ assets. These shares would carry fixed dividends to be covered by Eurohold's net or retained earnings. Fitch expects this to be slightly negative for Eurohold's insurance-related fixed charge coverage ratio, which would have been 1.2x calculated on a pro-forma basis at end-2018 after inclusion of these expenses (end-2018 actual: 1.3x).

Fitch expects interest costs arising from financial debt related to the transaction to be covered by revenues generated by CEZ assets. However, Fitch sees high execution risk associated with the debt servicing capability of CEZ assets.

RATING SENSITIVITIES

Fitch will resolve the RWN on the regulatory approvals of the transaction and after completing its assessment of the standalone credit profile of CEZ assets and the final financing structure.

FULL LIST OF RATING ACTIONS

Insurance Company Euroins AD

--IFS Rating 'BB-' placed on RWN

Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A.

--IFS Rating 'BB-' placed on RWN

Insurance Company EIG Re AD

--IFS Rating 'BB-' placed on RWN

Eurohold Bulgaria AD

--Long-Term IDR 'B' placed on RWN

--Long-term senior debt 'B'/'RR4' rating placed on RWN

Екипът на редакцията се свърза и с "Еврохолд", откъдето изпратиха позицията си по случая. Ето какво казва тя:

Абсолютно нормална практика за всяка голяма рейтингова агенция е при обявяването на такава голяма по размер сделка да бъде поставен рейтинга на купувача под наблюдение. Но едва при приключването на сделката, в зависимост най - вече от финалната структура и параметрите на финансирането, ще бъде взето решение за запазване или промяна на рейтинга.

Негативната перспектива отразява единствено първият непосредствен етап след приключването на сделката, когато купувачът ще ангажиран с интегрирането на компанията и отделянето й от групата на ЧЕЗ. Категорично средносрочните и дългосрочните переспективи за "Еврохолд" са позитивни. Те са свързани с възможността енергоразпределителят да повиши финансовите си резултати като следствие на значителната инвестиционна програма, която ще доведе до сериозно намаляване на техническите и нетехнически загуби и за която "Еврохолд" вече обяви, че разполага с необходимото финансиране.

Като финансов инвеститор "Еврохолд" има потенциала и експертизата да оптимизира разходите, което допълнително да подобри оперативният резултат на компанията. Изключително важно е също, че "Фич" оценява влиянието на сделката по отношение на застрахователния бизнес на групата като неутрално, което е гаранция за положителната перспектива за този основен за групата бизнес.