Изработването на стратегическата част от Оперативната програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г. се обсъжда в Монтана.  Експертите обсъждат бъдещите дейности по подготовката и реализацията й, съобщава в."Монт прес".

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия е ефективен инструмент за развитие на добросъседските отношения между двете държави и бележи нов етап в усилията по подготовката ни за присъединяване към Европейския съюз, декларират двете страни.

Предвидените средствата са приблизително 28 млн. евро за целия период и ще бъдат осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Всички дейности по програмата ще се извършват съвместно, като се започне от изготвяне на програмния документ, избора на проекти и се стигне до същинското изпълнение на одобрените проекти.

Разработването и изпълнението на проекти по програмата ще допринесе за по-нататъшното социално-икономическо развитие на граничните райони, за опазването на културните ценности и традиции и ще увеличи възможностите за развитие и осъществяване на съвместни проекти в граничните области.