Енергията от алтернативни източници е атрактивно поле за инвестиции, тъй като в сектора има изключителен потенциал за ръст, твърди Треаса Нихонгейл, мениджър на фонда за алтернативна енергия KBC ECO Fund Alternative Energy. Фондът финансира предприятия от целия свят, специализирани в добив на енергия от възобновяеми източници като вода и вятър, биомаса, слънчеви лъчи, приливна енергия, геотермални източници.

Инвестиционния портфейл на фонда включва както доставчици на производствено оборудване, така и самите производители не енергия: големи компании и малки високотехнологични организации. За да получи финансиране, всеки проект трябва да отговаря на редица критерии за устойчиво природно-икономическо развитие, обаче пазарният принцип (стойност на акциите, потенциал за ръст, жизнен цикъл на технологията в отрасъла) никога не се подценява.

Треаса Нихонгейл обяснява, че тъй като световните ресурси от нефт и природен газ са ограничени, за да се задоволяват геометрично нарастващите потребности на икономиката, развитието на енергийни алтернативи е неизбежно. Налага се изводът, че бъдещето на инвестициите в алтернативни горива е много голямо. Организациите, използващи алтернативна енергия, реализират големи икономии на фона на поскъпването на невъзобновяемите горива; те са по-конкурентноспособни на пазара от традиционните ползватели на нефт и природен газ.

Нихонгейл сравнява бума на инвестирането в алтернативни горива с разрастването на електронния бизнес през 1990-те години. Налице са същите големи очаквания, пораждащи раздвижване в инвеститорите и постоянно търсене на нови ефективни технологии. Има разбира се и съществени разлики: не само една технология ще остане доминираща, какъвто бе развоят в световната мрежа, а по-скоро ще се появят различни водещи технологии във всеки сектор на възобновяемите енергии. Но сериозната прилика не може да се отрече, не на последно място и поради известното надценяване на потенциала за бизнес.

В Германия близо 2 милиона души са заети под една или друга форма в „екологичния" отрасъл. В една от директивите на ЕС е предвидено увеличение делът на биогоривата в общия горивен баланс до 5.75% до 2010 г. В САЩ е предвидено двойно увеличаване (до 7.5 мрд галона) на дела на етанола в горивния баланс на страната за периода 2005 - 2012. Руски енергийни експерти преценяват, че световните запаси от природен газ няма да се изчерпят в близките 75 години.Предвижда се годишното производството в екологичните отрасли в ЕС да възлезе на 740 мрд € през 2010 г., като в тази насока се очаква значителен ръст във връзка с приемането новите страни-членки.