През първото тримесечие на годината безработните в страната са 395.5 хил., което прави коефициент от 12.0%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. броят на хората без работа се увеличава с 54.5 хил., а коефициентът на безработица - с 1.8 процента.

В същото време обаче данните на Агенцията по заетостта показват средна безработица за първото тримесечие на тази година от 9,69 процента. По данни на агенцията през януари и февруари 9,78% са били хората без работа, а през март процентът е спаднал до 9,52 на сто.

Според НСИ продължително безработни (от една или повече години) са 208.4 хил., или 52.7% от всички незаети, като в сравнение с първото тримесечие на миналата година броят им се увеличава с 46.1%, посочват от НСИ. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 2.0 пункта и достига 6.3% през първото тримесечие на 2011 година.

В броя на незаетите с продължителност на безработицата, по-малка от една година, се наблюдава известно намаление - с 5.6%, в сравнение с първото тримесечие на 2010 година. През първото тримесечие на тази година от общия брой на безработните лица 331.4 хил., или 83.8% са имали предишна работа, а 64.2 хил., или 16.2% търсят първа заетост.

Според резултатите от проведеното от НСИ наблюдение на работната сила през първото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15-64 навършени години е 3 243.1 хил., или 65.2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. коефициентът на икономическа активност е с 0.3 процента по-нисък, като намаление се наблюдава само при мъжете - с 0.8%, докато при жените има слабо увеличение - с 0.3 на сто.

През първото тримесечие на тази година коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 навършени години намалява с 1.5 пункта в сравнение със същия период на 2010 г., като достига  57.3% (59.9% при мъжете и 54.8% при жените). При мъжете намалението на коефициента на заетост (с 2.4%) е по-голямо отколкото при жените (с 0.5%).