Подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение. Това показват регулярните бизнес анкети на Националния статистически институт.

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец.

Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията във всички отрасли.

По отношение на продажните цени по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Бизнес климатът в отрасъла нараства с 2.3 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки се оценява като леко намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Строителство. През декември показателят се увеличава с 1.2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящата строителна активност, както и прогнозите им за следващите три месеца са също по-умерени.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 5.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.

Услуги. През декември показателят за сектора се понижава с 1.3 пункта главно поради по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.