През последните години Черна гора се радваше на силен икономически растеж, който се дължеше предимно на реализирането на големи инвестиционни проекти. Липсата на независима собствена валута в комбинация със стесняването на фискалното пространство обаче ограничават способността на страната да поема и реагира адекватно на сътресения. За това предупреждава Международния валутен фонд, пише сайтът SeeNews.

Според оценката за да се подкрепи приобщаващият растеж в средносрочен план, са необходими действия за продължаваща фискална корекция, по-нататъшни усилия за засилване на надзора върху банковия сектор и фискални и структурни реформи.

Очаква се през 2019 година икономиката на Черна гора да се разшири с 3%. Прогнозите за 2020 година са за растеж от 2,5%, като се тълкува, че краят на строителството на магистрали в балканската страна ще изиграе ролята на спирачка за растежа.

"Липсата на независима валута и намаляващото фискално пространство ограничават способността на Черна гора да поема сътресения, което подчертава необходимостта от подобряване на икономическата гъвкавост за поддържане на растежа в дългосрочен план. Ниската производителност на труда, заетостта и големият неформален сектор ограничават потенциалния растеж на държавата", пише в доклада на МВФ.

Иначе МВФ приветства продължаващото прилагане на средносрочната стратегия за приспособяване на Черна гора от страна на властите, която подобри фискалните резултати на страната през последните две години. Поддържането на силен първичен фискален излишък в средносрочен план е необходимо за намаляване на държавния дълг до по-безопасни нива, препоръчват още експертите.

Фондът също така призова за по-нататъшни усилия за подобряване на ефективността на публичните разходи, включително чрез внимателно управление на инфраструктурните инвестиции, рационализиране на правителствената заетост и данъчните разходи, както и продължаване на пенсионните реформи. В този контекст МВФ насърчава властите да продължат своите планове за разработване на средносрочни рамки за управление на бюджета и публичните инвестиции.

Черна гора засили банковия си надзор, включително чрез създаването на надзорен комитет. Страната обаче трябва и да продължи с надзора, основан на риска. Когато е оправдано, е необходимо и въвеждането на макропруденциални мерки, хармонизиране на банковото законодателство с директивите на ЕС, както и завършването на прегледа на качеството на активите. Това трябва да стане до края на 2020 година, допълват от МВФ.