През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 077 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 1.6%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 1 075 лв., за февруари - 1 049 лв., и за март - 1 107 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Операции с недвижими имоти" - с 12.1%, "Образование" - с 11%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7.1%.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.1% спрямо първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 14.4%, "Образование" - с 12.2%, и "Строителство" - с 10.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2018 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 584 лева
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 1 801 лева
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 721 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 655 лева
  • "Други дейности" - 768 лева
  • "Строителство" - 820 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9%, а в частния - с 6.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35.2 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2.31 милиона.

В края на март 2018 г. в сравнение с края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 6.4 хил., "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5.2 хил., и "Строителство" - с 4.9 хил., а най-голямо намаление в "Операции с недвижими имоти" - с 1.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 5.1%, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5.0%, а най-голямо намаление е регистрирано отново в "Операции с недвижими имоти" - с 4.3%.