През второто тримесечие на 2018 г. броят на безработните в България е 182.2 хил. души, от които 109.8 хил. (60.3%) са мъже и 72.4 хил. (39.7%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.5% и в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.9 на 6.1%, а при жените - от 5.7 на 4.7%.

Това показва наблюдението на работната сила, извършвано от Националния статистически институт.

От всички безработни лица 13.6% са с висше образование, 49.1% - със средно, и 37.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.4% за висше образование, 4.8% за средно образование и 16.1% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 106.3 хил., или 58.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, като в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.3 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица 35.1 хил., или 19.3%, търсят първа работа.

През периода коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.3% - с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години през второто тримесечие е 3 157.1 хил., като 1 678.1 хил. са мъже и 1 479.0 хил. - жени.

През второто тримесечие 2 002.3 хил. души, или почти две трети от всички заети, работят в сектора на услугите, 940.7 хил. (29.8%) - в индустрията, и 214.1 хил. (6.8%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.9% (123.5 хил.) са работодатели, 7.1% (223.9 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 785.6 хил.) - наети лица, и 0.8% (24.1 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 123.4 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (23.8%) - в обществения.