Брутното вътрешно потребление на електрическа енергия у нас от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е 7.3% от общогенерираната през 2008 г.. Това се посочва в доклад на министър Петър Димитров за постигането на националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия от ВЕИ, цитиран от агенция Фокус.

Това е с 3.7% по-малко от индикативната цел  посочена в договора за присъединяване на България към Европейския съюз, която трябва да се достигне през 2010 г. Според документите 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия трябва да бъде да бъде от биомаса, водна, слънчева, геотермална и вятърна енергия.

Около 96% от електрическа енергия произвеждана през миналата огидна от ВЕИ е от водноелектрически централи. В експлоатация е въведен и първият ветроенергиен парк с инсталирана мощност от 35 MW, отбелазва агенцията. Към електроенергийната система са присъединени и няколко малки фотоволтаични електрически централи с мощност 87 kW.

Очаква се през следващите години производството на електричество от ВЕИ да нараства. През 2010 г. в експлоатация трябва да бъде въведен Хидровъзел „Цанков камък". Неговата инсталирана мощност е 80 мегавата, а очакваното средногодишно производство ще бъде 158 гигаватчаса. В процес на реализация са и проекти за изграждане на малки ВЕЦ.