Предварителните данни на Националния статистически институт показват продължаващ сериозен спад в износа на България за страните извън ЕС през тази година. За периода януари - октомври 2016 г. експортът намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 11 973.0 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.2% от износа за трети страни.

През октомври 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 264.7 млн. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - октомври намалява с 9.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 13 912.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През октомври 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 585.7 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - октомври 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1 939.2 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - октомври 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 37 895.9 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът се увеличава с 0.2%.

През октомври общият износ възлиза на 4 153.1 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През периода януари - октомври в страната са внесени стоки общо на стойност 41 685.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.3% по-малко спрямо същия период на 2015 година.

През октомври 2016 г. общият внос се увеличава с 4.5% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 822.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - октомври 2016 г. и е на стойност 3 789.8 млн. лева.