През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица в България са 213,9 хиляди души., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51.7 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта.

От общия брой на безработните през периода 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени, показват данните на Националния статистически институт.

От всички безработни лица 13.4% са с висше образование, 48.8% - със средно, и 37.8% - с основно и по-ниско образование.

През тримесечието продължително безработни (от една или повече години) са 118.4 хил., или 55.3% от всички безработни лица.

Младежката безработица - за възрастовата група 15 - 29 навършени години, е 9.5%, или с 1.4 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2016 година.

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.7 процентни пункта.

През второто тримесечие в сектора на услугите работят 2 001.7 хил., или 63.1% от всички заети лица. В индустрията са заети 933.9 хил. души (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 236.1 хиляди (7.4%).

От всички заети 3.7% (118.2 хил.) са работодатели, 7.4% (233.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.0% (2 792.4 хил.) - наети лица, и 0.9% (27.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 127.9 хил. (76.2%) работят в частния сектор, а 664.5 хил. (23.8%) - в обществения.