Над две трети от българите твърдят, че изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи. С известни затруднения са 37,1% от хората, 26,6% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11,9% - като много трудно. От друга страна, 20,2% от хората относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи, а едва 4,2% не изпитват затруднения. Това става ясно от проведена анкета от Националният статистически институт /НСИ/ в периода октомври - декември 2021 г., като са анкетирани общо 3 042 домакинства и 5 692 души на възраст 16 и повече навършени години.

Намаление на доходите за последните 12 месеца посочват 8,4% от хората. За 29,7% от лицата с намален домакински доход основната причина за това е намаляване на работното време, надницата или заплатата, а за 20% - загубване на работа/безработица/фалит на собствена фирма. Сред лицата с намалени доходи най-голям е делът на тези, на които се е наложило да ограничат разходите си за храна, облекло, пътуване или други потребителски стоки и услуги - 54%, а 17,2% са използвали натрупани спестявания, за да компенсират намаляването на дохода.

Най-голям е делът на лицата, за които доходите на домакинството през последните 12 месеца са останали почти без промяна - 61,8%.

Увеличение на дохода на домакинството за последните 12 месеца са отбелязали 29.8% от лицата в домакинствата. Като основни причини за увеличението на дохода са посочени увеличението на социалните помощи - за 34% от лицата, и индексирането/преизчисляването на заплатата - за 24% от лицата.

Независимо от промените в доходите близо половината от лицата в домакинствата (48,7%) не могат да си позволят да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 370 лева. 13,7% от хората в домакинствата са имали през предходното тримесечие финансови затруднения при плащането навреме на заем, ипотека, наем, жилищни разходи за основното жилище.

Средната удовлетвореност на лицата на 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им, измерена по скала от 0 до 10, е 4,61. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение.

За онези 20% процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата е 6,17, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение е 2,89.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5,85, измерена по същата скала от 0 до 10. По отношение на удовлетвореността от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите, колегите анкетираните лица дават относително висока оценка - 7,18.