На годишна база нетния поток на преките инвестиции в България за първите четири месеца на 2021 г. е намалял с 322,3 млн. евро - от 510,3 млн. евро за първите четири месеца на 2020-а на 187,9 млн. евро за същия период на 2021 г. Това показва данните на БНБ, публикувани днес. 

Подобен срив може да се види и при данните само за месец април, когато нетния поток на преките инвестиции е бил 93,8 млн. евро докато година по-рано - през април 2020-а, той е 169,2 млн. евро.

"Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 116,5 млн. евро за януари - април 2021 г. Той е по-малък с 69 млн. евро от този за януари - април 2020 г., който е отрицателен в размер на 47,5 млн. евро", пише в информацията на БНБ.

Данните също така показват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.9 млн. евро, при положителен нетен поток от 0,1 млн. евро за януари - април 2020 година. Това показва въздържане на чуждестранните лица от покупки на имоти в страната, което обаче не влияе на пазара заради нарасналата активност в този сегмент на българските граждани.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 585,3 млн. евро, при положителна стойност от 469,4 млн. евро за януари - април 2020 година. Този резултат до голяма степен се дължи на продължаващите мерки на БНБ за поддържане на висока капиталова база, които задължават банките да реинвестират печалбите си в капитала.

Нетният поток на инвестициите получени като дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 280,9 млн. евро, при положителна стойност от 88,4 млн. евро за януари - април 2020 г. Подобен резултат може да се обясни със свитата заради пандемията международна икономическа активност, която кара компаниите с чуждестранно участие да се въздържат от по-сериозни инвестиции за разширяване на дейността си, които по правило са свързани с по-голямо дългово финансиране, в това число и от техните чуждестранни майки.

Според БНБ най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - април 2021 г. са от Нидерландия (218,5 млн. евро) и Франция (146,1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (191,1 млн. евро) и Русия (145,2 млн. евро).