Излезлите днес данни на Националния статически институт показва не лошо увеличение на доходите на българските семейства, но техните разходи расата с още по-голям темп. В потреблението на основни хранителни продукти има положителни изменения.

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 407 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 9.8%.

В структурата на общия доход с най-висок дял e този от работна заплата (56.3%), следван от доходите от пенсии (27.0%), от самостоятелна заетост (6.7%) и от социални обезщетения и помощи (3.0%).

В номинално изражение през първото тримесечие на т.г. в сравнение със същия период 2017 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 710 на 792 лв. (с 11.5%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 372 на 380 лв. (с 2.1%).
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 72 на 94 лв. (с 30.9%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 40 на 41 лв. (с 1.9%). 

През първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура е 0.7%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1 263 лв. и се увеличава с 11.5% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия разход с най-голям дял са разходите за храна (30.4%), следвани от разходите за жилище (18.4%), данъци и социални осигуровки (14.1%) и разходите за транспорт и съобщения (11.9%).

Спрямо първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за жилище намаляват с 1.7 процентни пункта, а се увеличават разходите за транспорт и съобщения - с 0.9 процентни пункта, и за данъци и социални осигуровки - с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 346 на 384 лв. (с 11.0%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 50 на 53 лв. (с 6.5%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 228 на 233 лв. (с 2.4%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 67 на 75 лв. (с 13.1%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 125 на 150 лв. (с 19.9%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 36 на 43 лв. (със 17.6%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 152 на 177 лв. (с 16.9%).

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същия период 2017 година.

Увеличение се отчита в консумацията на повечето от продуктите. По-съществено нараства потреблението на: зеленчуци - от 9.1 на 11.2 кг; яйца - от 34 на 35 бр.; месо - от 7.8 на 8.4 кг и плодове - от 9.9 на 10.5 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.5 на 21.2 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, фасул зрял и захар.